എസ്ബിഐ ലൈഫിന് 390 കോടി രൂപയുടെ ത്രൈമാസ അറ്റാദായം

കൊച്ചി: എസ്ബിഐ ലൈഫ് 2020 ജൂ 30-ന് അവസാനിച്ച് ത്രൈമാസത്തില്‍ അഞ്ചു ശതമാനം വളര്‍ച്ചയോടെ 390 കോടി രൂപ അറ്റാദായമുണ്ടാക്കി. സ്വകാര്യ വിപണി വിഹിതത്തില്‍ 23.9 ശതമാനം എ നിലയില്‍ മുറേു സ്ഥാപനം സംരക്ഷണ പോളിസികളുടെ രംഗത്തു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുതു തുടരുകയാണ്. ജൂ 30-ന് അവസാനിച്ച കാലയളവില്‍ 3,059 കോടി രൂപയുടെ പുതിയ ബിസിനസ് പ്രീമിയമാണ് ശേഖരിച്ചി'ുള്ളത്. എസ്ബിഐ ലൈഫ് കൈകാര്യം ചെയ്യു ആകെ ആസ്തികള്‍ 19 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 1,75,355 കോടി രൂപയിലെത്തിയി'ുമുണ്ട്. 2019 ജൂ 30-ന് ഇത് 1,46,954 കോടി രൂപയായിരുു. രാജ്യ വ്യാപകമായുള്ള 940 ഓഫിസുകളിലൂടെ പരിശീലനം നേടിയ 1,90,696 പ്രൊഫഷണലുകളാണ് കമ്പനിയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുത്.

Related Stories

Anweshanam
www.anweshanam.com