തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 429 പേ​ര്‍​ക്ക് കോ​വി​ഡ്

തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ല്‍ 429 പേ​ര്‍​ക്ക് കോ​വി​ഡ്

തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ആശങ്കകള്‍ ഒഴിയുന്നില്ല. ഇന്ന് 429 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതില്‍ 411 പേര്‍ക്കും സന്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം പിടിപെട്ടത്.

രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ വിവങ്ങള്‍

1) ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി (32) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

2) ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി (54) സമ്ബര്‍ക്കം

3) പാറശാല സ്വദേശി, (65) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

4) കൊല്ലംകോട് സ്വദേശിനി (45) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

5) മണക്കാട് സ്വദേശി, (52) സമ്ബര്‍ക്കം

6) പെരുന്താന്നി സ്വദേശിനി (51) സമ്ബര്‍ക്കം

7) മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി (58) സമ്ബര്‍ക്കം

8) ഉച്ചക്കട സ്വദേശിനി (52) സമ്ബര്‍ക്കം

9) മുട്ടത്തറ സ്വദേശി, (22) സമ്ബര്‍ക്കം

10) പുത്തന്‍പാലം സ്വദേശിനി (27) സമ്ബര്‍ക്കം

11) ശ്രീവിലാസം സ്വദേശി, (41) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

12) പനക്കോട് സ്വദേശി, (44) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

13) അമ്ബലമുക്ക് സ്വദേശി, (42) സമ്ബര്‍ക്കം

14) പോത്തന്‍കോട് സ്വദേശി, (39) സമ്ബര്‍ക്കം

15) വട്ടവിള സ്വദേശിനി (33) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

16) മടവൂര്‍ സ്വദേശി, (62) സമ്ബര്‍ക്കം

17) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്ത്രീ (68) സമ്ബര്‍ക്കം

18) തിരുവന്തപുരം സ്വദേശി, (35) സമ്ബര്‍ക്കം

19) മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി (45) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

20) തിരുവന്തപുരം സ്വദേശിനി (53) സമ്ബര്‍ക്കം

21) ആനയിടവയലി സ്വദേശിനി (27) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

22) മുട്ടത്തറ സ്വദേശി, (64) സമ്ബര്‍ക്കം

23) ശിവാജി ലൈന്‍ സ്വദേശിനി (60) സമ്ബര്‍ക്കം

24) വണ്ടിത്തടം സ്വദേശി, (54) സമ്ബര്‍ക്കം

25) പാലക്കുഴി സ്വദേശി, (50) സമ്ബര്‍ക്കം

26) പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി, (36) സമ്ബര്‍ക്കം

27) വാഴമുട്ടം സ്വദേശി, (65) സമ്ബര്‍ക്കം

28) വാഴമുട്ടം സ്വദേശിനി (62) സമ്ബര്‍ക്കം

29) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി, (7) സമ്ബര്‍ക്കം

30) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി (1) സമ്ബര്‍ക്കം

31) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി, (61) സമ്ബര്‍ക്കം

32) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി, (29) സമ്ബര്‍ക്കം

33) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി, (36) സമ്ബര്‍ക്കം

34) എള്ളുവിള സ്വദേശിനി (19) സമ്ബര്‍ക്കം

35) വട്ടവിള സ്വദേശി, (11) സമ്ബര്‍ക്കം

36) സിഐഎസ്‌എഫ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി, (32) സമ്ബര്‍ക്കം

37) മുള്ളുവിള സ്വദേശി, (52) സമ്ബര്‍ക്കം

38) ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ സ്വദേശി, (63) സമ്ബര്‍ക്കം

39) ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ സ്വദേശി, (70) സമ്ബര്‍ക്കം

40) ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ സ്വദേശിനി (65) സമ്ബര്‍ക്കം

41) ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ സ്വദേശി, (75) സമ്ബര്‍ക്കം

42) ചിറ്റാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി (25) സമ്ബര്‍ക്കം

43) കൊച്ചുവിള സ്വദേശിനി (19) സമ്ബര്‍ക്കം

44) നേമം സ്വദേശി, (50) സമ്ബര്‍ക്കം

45) മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശി, (24) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

46) മുറിയന്‍തോട്ടം സ്വദേശി, (51) സമ്ബര്‍ക്കം

47) അയിര സ്വദേശിനി (54) സമ്ബര്‍ക്കം

48) അയിര സ്വദേശി, (26) സമ്ബര്‍ക്കം

49) അയിര സ്വദേശി, (23) സമ്ബര്‍ക്കം

50) നെടുവന്‍വിള സ്വദേശി, (23) സമ്ബര്‍ക്കം

51) അയിര സ്വദേശി, (58) സമ്ബര്‍ക്കം

52) ചെമ്ബകശ്ശേരി സ്വദേശി, (38) സമ്ബര്‍ക്കം

53) ചെമ്ബാക്കട സ്വദേശിനി (11) സമ്ബര്‍ക്കം

54) ചെമ്ബാക്കട സ്വദേശിനി (31) സമ്ബര്‍ക്കം

55) ചെമ്ബകശ്ശേരി സ്വദേശി, (34) സമ്ബര്‍ക്കം

56) നാരകത്തിന്‍കുഴി സ്വദേശിനി (42) സമ്ബര്‍ക്കം

57) ചെമ്ബകശ്ശേരി സ്വദേശി, (30) സമ്ബര്‍ക്കം

58) ചെമ്ബകശ്ശേരി സ്വദേശി, (24) സമ്ബര്‍ക്കം

59) ചെമ്ബകശ്ശേരി സ്വദേശി, (34) സമ്ബര്‍ക്കം

60) കള്ളിക്കാട് സ്വദേശിനി (17) സമ്ബര്‍ക്കം

61) ചെമ്ബകശ്ശേരി സ്വദേശി, (26) സമ്ബര്‍ക്കം

62) ചെമ്ബകശ്ശേരി സ്വദേശി, (24) സമ്ബര്‍ക്കം

63) ചെമ്ബകശ്ശേരി സ്വദേശി, (29) സമ്ബര്‍ക്കം

64) മേലാരനൂര്‍ റോഡ് സ്വദേശിനി (37) സമ്ബര്‍ക്കം

65) ചെമ്ബകശ്ശേരി സ്വദേശി, (36) സമ്ബര്‍ക്കം

66) വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി (62) സമ്ബര്‍ക്കം

67) വ്ളാത്താങ്കര സ്വദേശി, (74) സമ്ബര്‍ക്കം

68) ചെമ്ബാക്കട സ്വദേശിനി (65) സമ്ബര്‍ക്കം

69) നെയ്യാര്‍ഡാം സ്വദേശിനി (36) സമ്ബര്‍ക്കം

70) വെണ്‍കുളം സ്വദേശി, (72) സമ്ബര്‍ക്കം

71) പുതിയതറ സ്വദേശി, (28) സമ്ബര്‍ക്കം

72) മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി (42) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

73) കുന്നുകുഴി സ്വദേശി, (23) സമ്ബര്‍ക്കം

74) മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി, (36) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

75) കല്ലുവെട്ടാന്‍കുഴി സ്വദേശി, (61) സമ്ബര്‍ക്കം

76) കാട്ടായിക്കോണം സ്വദേശി, (29) സമ്ബര്‍ക്കം

77) വട്ടിയൂര്‍ക്കാവ് സ്വദേശിനി (33) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

78) മണക്കാട് സ്വദേശി, (45) സമ്ബര്‍ക്കം

79) തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി, (34) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

80) പെരുംകുളങ്ങര സ്വദേശിനി (60) സമ്ബര്‍ക്കം

81) ജനറല്‍ ഹോസ്പിറ്റല്‍ സ്വദേശി, (62) സമ്ബര്‍ക്കം

82) പുല്ലുവിള സ്വദേശി, (74) സമ്ബര്‍ക്കം

83) തമ്ബാനൂര്‍ സ്വദേശി, (55) സമ്ബര്‍ക്കം

84) പെരിങ്ങമ്മല സ്വദേശി, (73) സമ്ബര്‍ക്കം

85) മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി (34) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

86) പീരുമേട് ,ഇടുക്കി സ്വദേശി, (43) സമ്ബര്‍ക്കം

87) വട്ടപ്പാറ സ്വദേശി, (45) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

88) പുല്ലുവിള സ്വദേശി, (58) സമ്ബര്‍ക്കം

89) മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി (55) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

90) മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി, (18) സമ്ബര്‍ക്കം

91) ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി, (42) സമ്ബര്‍ക്കം

92) പുന്നക്കാമുകള്‍ സ്വദേശി, (20) സമ്ബര്‍ക്കം

93) വെങ്ങാനൂര്‍ സ്വദേശി, (35) സമ്ബര്‍ക്കം

94) പുന്നക്കാമുകള്‍ സ്വദേശിനി (50) സമ്ബര്‍ക്കം

95) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, (30) സമ്ബര്‍ക്കം

96) കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശി, (33) സമ്ബര്‍ക്കം

97) പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി, (18) സമ്ബര്‍ക്കം

98) പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി, (60) സമ്ബര്‍ക്കം

99) പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി (17) സമ്ബര്‍ക്കം

100) പെരുംകടവിള സ്വദേശിനി (38) സമ്ബര്‍ക്കം

101) അരയൂര് സ്വദേശി, (28) സമ്ബര്‍ക്കം

102) അംബൂരി സ്വദേശി, (44) സമ്ബര്‍ക്കം

103) ഉരവിടം വെക്തമല്ലത 54 കാരി സ്വദേശിനി (54) സമ്ബര്‍ക്കം

104) ഇടവട്ടം സ്വദേശിനി (58) സമ്ബര്‍ക്കം

105) ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി, (52) സമ്ബര്‍ക്കം

106) തിരുപുറം സ്വദേശിനി (53) സമ്ബര്‍ക്കം

107) കുടയാല്‍ സ്വദേശി, (60) സമ്ബര്‍ക്കം

108) പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി, (20) സമ്ബര്‍ക്കം

109) പഴകുറ്റി സ്വദേശിനി (31) സമ്ബര്‍ക്കം

110) കുളത്തുമ്മല്‍ സ്വദേശിനി (30) സമ്ബര്‍ക്കം

111) അമരവിള സ്വദേശിനി (26) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

112) കല്ലമ്ബലം സ്വദേശി, (43) സമ്ബര്‍ക്കം

113) കരിപ്പൂര്‍ സ്വദേശി, (37) സമ്ബര്‍ക്കം

114) വാളിയോട് സ്വദേശിനി (64) സമ്ബര്‍ക്കം

115) ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി (8) സമ്ബര്‍ക്കം

116) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി, (30) സമ്ബര്‍ക്കം

117) ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി (31) സമ്ബര്‍ക്കം

118) പാറശ്ശാല സ്വദേശി, (27) സമ്ബര്‍ക്കം

119) ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി, (20) സമ്ബര്‍ക്കം

120) ഊരുട്ടമ്ബലം സ്വദേശിനി (55) സമ്ബര്‍ക്കം

121) ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശി, (35) സമ്ബര്‍ക്കം

122) ഇലവട്ടം സ്വദേശി, (39) സമ്ബര്‍ക്കം

123) കാട്ടാക്കട സ്വദേശി, (27) സമ്ബര്‍ക്കം

124) അയിര സ്വദേശി, (64) സമ്ബര്‍ക്കം

125) ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി, (38) സമ്ബര്‍ക്കം

126) തിരുപുറം സ്വദേശി, (60) സമ്ബര്‍ക്കം

127) ഇ.എം.എസ് റോഡ് സ്വദേശി, (53) സമ്ബര്‍ക്കം

128) നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി, (79) സമ്ബര്‍ക്കം

129) പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി, (32) സമ്ബര്‍ക്കം

130) തിരുപുറം സ്വദേശിനി (33) സമ്ബര്‍ക്കം

131) കട്ടച്ചാല്‍ക്കുഴി സ്വദേശിനി (23) സമ്ബര്‍ക്കം

132) അയിര സ്വദേശിനി (35) സമ്ബര്‍ക്കം

133) തമിഴ്നാട് സ്വദേശി, (32) തമിഴ്നാട്

134) തിരുപുറം സ്വദേശിനി (32) സമ്ബര്‍ക്കം

135) അയിര സ്വദേശി, (13) സമ്ബര്‍ക്കം

136) മുട്ടത്തറ സ്വദേശി, (1) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

137) കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി (79) സമ്ബര്‍ക്കം

138) പാറശ്ശാല സ്വദേശി, (71) സമ്ബര്‍ക്കം

139) കുഴിമല സ്വദേശി, (23) സമ്ബര്‍ക്കം

140) കുളത്തുമ്മല്‍ സ്വദേശിനി (73) സമ്ബര്‍ക്കം

141) കുഴിവിള കാട്ടാക്കട സ്വദേശിനി (25) സമ്ബര്‍ക്കം

142) മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി (33) സമ്ബര്‍ക്കം

143) മുള്ളുവിള സ്വദേശി, (78) സമ്ബര്‍ക്കം

144) പെരുങ്കടവിള സ്വദേശി, (47) സമ്ബര്‍ക്കം

145) കുഴിവിള കാട്ടാക്കട സ്വദേശി, (32) സമ്ബര്‍ക്കം

146) മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി (8) സമ്ബര്‍ക്കം

147) മുരുക്കുംപുഴ സ്വദേശിനി (48) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

148) ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശിനി (13) സമ്ബര്‍ക്കം

149) പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി, (5) സമ്ബര്‍ക്കം

150) കുഴിവിള കാട്ടാക്കട സ്വദേശി, (58) സമ്ബര്‍ക്കം

151) ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശിനി (12) സമ്ബര്‍ക്കം

152) പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി (28) സമ്ബര്‍ക്കം

153) പനതുറ സ്വദേശിനി (67) സമ്ബര്‍ക്കം

154) കുര്യാത്തി സ്വദേശി, (19) സമ്ബര്‍ക്കം

155) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി, (19) സമ്ബര്‍ക്കം

156) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്ത്രീ (15) സമ്ബര്‍ക്കം

157) കല്ലടിമുഖം സ്വദേശിനി (35) സമ്ബര്‍ക്കം

158) പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി (48) സമ്ബര്‍ക്കം

159) ഇ.എം.എസ് റോഡ് സ്വദേശിനി (21) സമ്ബര്‍ക്കം

160) പാറശ്ശാല സ്വദേശി, (22) സമ്ബര്‍ക്കം

161) പനതുറ സ്വദേശി, (68) സമ്ബര്‍ക്കം

162) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (33) സമ്ബര്‍ക്കം

163) തിരുവല്ലം സ്വദേശി, (28) സമ്ബര്‍ക്കം

164) ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശി, (42) സമ്ബര്‍ക്കം

165) ജി പി ഓ സ്വദേശി, (38) സമ്ബര്‍ക്കം

166) കോളിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (49) സമ്ബര്‍ക്കം

167) മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി (36) സമ്ബര്‍ക്കം

168) മുട്ടത്തറ സ്വദേശി, (44) സമ്ബര്‍ക്കം

169) നേമം സ്വദേശിനി (36) സമ്ബര്‍ക്കം

170) പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി, (30) സമ്ബര്‍ക്കം

171) മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി (40) സമ്ബര്‍ക്കം

172) പാച്ചല്ലൂര്‍ സ്വദേശി, (10) സമ്ബര്‍ക്കം

173) പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി (18) സമ്ബര്‍ക്കം

174) മലയം സ്വദേശി, (60) സമ്ബര്‍ക്കം

175) പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി (20) സമ്ബര്‍ക്കം

176) നരുവാമൂട് സ്വദേശി, (27) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

177) പാറശ്ശാല സ്വദേശി, (5) സമ്ബര്‍ക്കം

178) നേമം സ്വദേശി, (37) സമ്ബര്‍ക്കം

179) മാറനല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി (85) സമ്ബര്‍ക്കം

180) വെങ്കടവ് സ്വദേശിനി (27) സമ്ബര്‍ക്കം

181) പനയറക്കുന്ന് സ്വദേശി, (65) സമ്ബര്‍ക്കം

182) കരമന സ്വദേശി, (50) സമ്ബര്‍ക്കം

183) വണ്ടന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി (48) സമ്ബര്‍ക്കം

184) കരമന സ്വദേശി, (13) സമ്ബര്‍ക്കം

185) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (63) സമ്ബര്‍ക്കം

186) കാലടി സ്വദേശിനി (29) സമ്ബര്‍ക്കം

187) മടവൂര്‍ സ്വദേശി, (14) സമ്ബര്‍ക്കം

188) കാലടി സ്വദേശി, (44) സമ്ബര്‍ക്കം

189) ചൊവ്വര സ്വദേശി, (58) സമ്ബര്‍ക്കം

190) കാലടി സ്വദേശിനി (39) സമ്ബര്‍ക്കം

191) കോട്ടുകാല്‍ സ്വദേശി, (35) സമ്ബര്‍ക്കം

192) കാലടി സ്വദേശി, (12) സമ്ബര്‍ക്കം

193) നെടുംകാട് സ്വദേശി, (63) സമ്ബര്‍ക്കം

194) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി, (58) സമ്ബര്‍ക്കം

195) മഞ്ചംകോട് സ്വദേശി, (21) സമ്ബര്‍ക്കം

196) മണമ്ബൂര് സ്വദേശി, (32) സമ്ബര്‍ക്കം

197) നരുവാമൂട് സ്വദേശി, (22) സമ്ബര്‍ക്കം

198) കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി, (17) സമ്ബര്‍ക്കം

199) കരമന സ്വദേശിനി (35) സമ്ബര്‍ക്കം

200) കരമന സ്വദേശിനി (17) സമ്ബര്‍ക്കം

201) കട്ടച്ചല്‍കുഴി സ്വദേശി, (61) സമ്ബര്‍ക്കം

202) പുലിയൂര്‍കോണം സ്വദേശി, (17) സമ്ബര്‍ക്കം

203) കീഴാരൂര്‍ സ്വദേശി, (15) സമ്ബര്‍ക്കം

204) വെട്ടുകാട് സ്വദേശി, (74) സമ്ബര്‍ക്കം

205) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി, (50) സമ്ബര്‍ക്കം

206) മുടക്കല്‍ സ്വദേശി, (39) സമ്ബര്‍ക്കം

207) ആയിര സ്വദേശിനി (40) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

208) തിരുപുറം സ്വദേശി, (27) സമ്ബര്‍ക്കം

209) പുല്ലുവിള സ്വദേശി, (22) സമ്ബര്‍ക്കം

210) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (35) സമ്ബര്‍ക്കം

211) മഞ്ചംകോഡ് സ്വദേശി, (45) സമ്ബര്‍ക്കം

212) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി, (12) സമ്ബര്‍ക്കം

213) പുലിയൂര്‍കോണം സ്വദേശിനി (37) സമ്ബര്‍ക്കം

214) പാറശ്ശാല സ്വദേശി, (9) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

215) മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി, (22) സമ്ബര്‍ക്കം

216) പഴകട സ്വദേശി, (53) സമ്ബര്‍ക്കം

217) കരിംകുളം സ്വദേശിനി (65) സമ്ബര്‍ക്കം

218) മഞ്ചംകോഡ് സ്വദേശിനി (42) സമ്ബര്‍ക്കം

219) കഠിനംകുളം സ്വദേശി, (49) സമ്ബര്‍ക്കം

220) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി, (45) സമ്ബര്‍ക്കം

221) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി, (42) സമ്ബര്‍ക്കം

222) പൂവാര്‍ സ്വദേശി, (30) സമ്ബര്‍ക്കം

223) കൈമനം സ്വദേശി, (30) സമ്ബര്‍ക്കം

224) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി, (29) സമ്ബര്‍ക്കം

225) എളമ്ബ മുടക്കല്‍ സ്വദേശി, (52) സമ്ബര്‍ക്കം

226) പൂവാര്‍ സ്വദേശി, (44) സമ്ബര്‍ക്കം

227) കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം സ്വദേശി, (10) സമ്ബര്‍ക്കം

228) നേമം സ്വദേശിനി (3) സമ്ബര്‍ക്കം

229) ഉദയകുളങ്ങര സ്വദേശി, (51) സമ്ബര്‍ക്കം

230) നേമം സ്വദേശിനി (32) സമ്ബര്‍ക്കം

231) പൂവാര്‍ സ്വദേശി (38) സമ്ബര്‍ക്കം

232) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (34) സമ്ബര്‍ക്കം

233) എളമ്ബ മുടക്കല്‍ സ്വദേശിനി (45) സമ്ബര്‍ക്കം

234) കാലടി സ്വദേശി (48) സമ്ബര്‍ക്കം

235) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി (8) സമ്ബര്‍ക്കം

236) നെടുംകാട് സ്വദേശി (54) സമ്ബര്‍ക്കം

237) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി (53) സമ്ബര്‍ക്കം

238) നരുവാമൂട് സ്വദേശി (27) സമ്ബര്‍ക്കം

239) കാലടി സ്വദേശിനി (18) സമ്ബര്‍ക്കം

240) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (32) സമ്ബര്‍ക്കം

241) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശിനി (44) സമ്ബര്‍ക്കം

242) കാലടി സ്വദേശിനി (43) സമ്ബര്‍ക്കം

243) അറപ്പുര സ്വദേശിനി (25) സമ്ബര്‍ക്കം

244) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി (18) സമ്ബര്‍ക്കം

245) നരുവാമൂട് സ്വദേശി (24) സമ്ബര്‍ക്കം

246) കാലടി സ്വദേശിനി (60) സമ്ബര്‍ക്കം

247) കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി (47) സമ്ബര്‍ക്കം

248) എയര്‍പോര്‍ട്ട് റോഡ് സ്വദേശിനി (51) സമ്ബര്‍ക്കം

249) കാലടി സ്വദേശി (83) സമ്ബര്‍ക്കം

250) അറപ്പുര സ്വദേശി (4) സമ്ബര്‍ക്കം

251) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി (65) സമ്ബര്‍ക്കം

252) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (10) സമ്ബര്‍ക്കം

253) കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി (74) സമ്ബര്‍ക്കം

254) പുളിയറക്കോണം സ്വദേശി (33) സമ്ബര്‍ക്കം

255) കൊച്ചുതോപ്പ് സ്വദേശി (34) സമ്ബര്‍ക്കം

256) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (2) സമ്ബര്‍ക്കം

257) പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി (59) സമ്ബര്‍ക്കം

258) ചെമ്ബഴന്തി സ്വദേശി (31) സമ്ബര്‍ക്കം

259) ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി (13) സമ്ബര്‍ക്കം

260) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി (7) സമ്ബര്‍ക്കം

261) വലിയവിള സ്വദേശിനി (59) സമ്ബര്‍ക്കം

262) നേമം സ്വദേശി (38) സമ്ബര്‍ക്കം

263) തൊളിക്കോട് സ്വദേശിനി (21) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

264) നെട്ടയം സ്വദേശി (52) സമ്ബര്‍ക്കം

265) നേമം സ്വദേശി (10) സമ്ബര്‍ക്കം

266) കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി (95) സമ്ബര്‍ക്കം

267) നെട്ടയം സ്വദേശി (32) സമ്ബര്‍ക്കം

268) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (40) സമ്ബര്‍ക്കം

269) നേമം സ്വദേശി (42) സമ്ബര്‍ക്കം

270) കുഴിവിളാകം സ്വദേശി (51) സമ്ബര്‍ക്കം

271) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (18) സമ്ബര്‍ക്കം

272) വലിയവിള സ്വദേശി (7) സമ്ബര്‍ക്കം

273) വലിയതുറ സ്വദേശി (65) സമ്ബര്‍ക്കം

274) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (72) സമ്ബര്‍ക്കം

275) വലിയതുറ സ്വദേശിനി (57) സമ്ബര്‍ക്കം

276) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശിനി (32) സമ്ബര്‍ക്കം

277) വലിയതുറ സ്വദേശി (57) സമ്ബര്‍ക്കം

278) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (55) സമ്ബര്‍ക്കം

279) വലിയതുറ സ്വദേശി (5) സമ്ബര്‍ക്കം

280) പയറ്റുവിള സ്വദേശി (34) സമ്ബര്‍ക്കം

281) വലിയതുറ സ്വദേശി (3) സമ്ബര്‍ക്കം

282) നെടുവന്‍വിള സ്വദേശിനി (29) സമ്ബര്‍ക്കം

283) കുഴിവിളാകം സ്വദേശിനി (47) സമ്ബര്‍ക്കം

284) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (29) സമ്ബര്‍ക്കം

285) കോട്ടുകാല്‍ സ്വദേശി (29) സമ്ബര്‍ക്കം

286) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (33) സമ്ബര്‍ക്കം

287) പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശി (58) സമ്ബര്‍ക്കം

288) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (66) സമ്ബര്‍ക്കം

289) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (33) സമ്ബര്‍ക്കം

290) കുഴിവിളാകം സ്വദേശി (35) സമ്ബര്‍ക്കം

291) കുളത്തൂര്‍ സ്വദേശി (63) സമ്ബര്‍ക്കം

292) കുഴിവിളാകം സ്വദേശി (8) സമ്ബര്‍ക്കം

293) പൊഴിയൂര്‍ സ്വദേശി (28) സമ്ബര്‍ക്കം

294) ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി (40) സമ്ബര്‍ക്കം

295) മുടവന്‍മുകള്‍ സ്വദേശിനി (49) സമ്ബര്‍ക്കം

296) ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി (7) സമ്ബര്‍ക്കം

297) അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി (24) സമ്ബര്‍ക്കം

298) പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി (14) സമ്ബര്‍ക്കം

299) പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശിനി (38) സമ്ബര്‍ക്കം

300) ആര്യനാട് സ്വദേശി (46) സമ്ബര്‍ക്കം

301) അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി (26) സമ്ബര്‍ക്കം

302) കൊച്ചുകിണറ്റിന്‍മൂട് സ്വദേശി (62) സമ്ബര്‍ക്കം

303) മാമ്ബള്ളി സ്വദേശി (71) സമ്ബര്‍ക്കം

304) ഉറിയാക്കോട് സ്വദേശിനി (20) സമ്ബര്‍ക്കം

305) പരശുവയ്ക്കല്‍ സ്വദേശിനി (25) സമ്ബര്‍ക്കം

306) അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി (68) സമ്ബര്‍ക്കം

307) ആലംകോട് സ്വദേശിനി (40) സമ്ബര്‍ക്കം

308) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല പുരുഷന്‍ (48) സമ്ബര്‍ക്കം

309) വര്‍ക്കല സ്വദേശി (64) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

310) പൂജപ്പുര സ്വദേശി (38) സമ്ബര്‍ക്കം

311) കുമാരപുരം സ്വദേശിനി (32) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

312) ആനയറ സ്വദേശി (42) സമ്ബര്‍ക്കം

313) ഇടവ സ്വദേശി (29) സമ്ബര്‍ക്കം

314) ഓലത്താനി സ്വദേശി (52) സമ്ബര്‍ക്കം

315) ഇടവ സ്വദേശി (73) സമ്ബര്‍ക്കം

316) കുന്നനാട് സ്വദേശി (28) സമ്ബര്‍ക്കം

317) ബോട്ടുപുര സ്വദേശിനി (3) സമ്ബര്‍ക്കം

318) ബോട്ടുപുര സ്വദേശിനി (19) സമ്ബര്‍ക്കം

319) ആസാദ് നഗര്‍ സ്വദേശി (16) സമ്ബര്‍ക്കം

320) ഇടവ സ്വദേശിനി (69) സമ്ബര്‍ക്കം

321) പൂവച്ചല്‍ സ്വദേശി (28) സമ്ബര്‍ക്കം

322) ആസാദ് നഗര്‍ സ്വദേശിനി (10) സമ്ബര്‍ക്കം

323) കാരക്കമണ്ഡപം സ്വദേശി (36) സമ്ബര്‍ക്കം

324) മുള്ളുവിള സ്വദേശി (21) സമ്ബര്‍ക്കം

325) മുള്ളുവിള സ്വദേശിനി (23) സമ്ബര്‍ക്കം

326) മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി (73) സമ്ബര്‍ക്കം

327) മടവൂര്‍ സ്വദേശി (13) സമ്ബര്‍ക്കം

328) മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി (10) സമ്ബര്‍ക്കം

329) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്ത്രീ (43) സമ്ബര്‍ക്കം

330) മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി (51) സമ്ബര്‍ക്കം

331) മടവൂര്‍ സ്വദേശി (3) സമ്ബര്‍ക്കം

332) മടവൂര്‍ സ്വദേശി (32) സമ്ബര്‍ക്കം

333) മടവൂര്‍ സ്വദേശി (39) സമ്ബര്‍ക്കം

334) പൂഴനാട് സ്വദേശി (30) സമ്ബര്‍ക്കം

335) മടവൂര്‍ സ്വദേശി (12) സമ്ബര്‍ക്കം

336) മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി (13) സമ്ബര്‍ക്കം

337) മാണിക്കവിളാകം സ്വദേശി (52) സമ്ബര്‍ക്കം

338) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (10) സമ്ബര്‍ക്കം

339) ഒറ്റശേഖരമംഗലം സ്വദേശിനി (7) സമ്ബര്‍ക്കം

340) വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി (44) സമ്ബര്‍ക്കം

341) വട്ടപ്പറമ്ബ് സ്വദേശിനി (35) സമ്ബര്‍ക്കം

342) ആനാവൂര്‍ സ്വദേശിനി (60) സമ്ബര്‍ക്കം

343) അവനാകുഴി സ്വദേശി (52) സമ്ബര്‍ക്കം

344) പുന്നയ്ക്കാട് സ്വദേശി (28) സമ്ബര്‍ക്കം

345) മാരായമുട്ടം സ്വദേശിനി (2) സമ്ബര്‍ക്കം

346) കുടയാല്‍ സ്വദേശി (32) സമ്ബര്‍ക്കം

347) മലയിന്‍കീഴ് സ്വദേശി (30) സമ്ബര്‍ക്കം

348) മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി (34) സമ്ബര്‍ക്കം

349) നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി (38) സമ്ബര്‍ക്കം

350) മടവൂര്‍ സ്വദേശിനി (63) സമ്ബര്‍ക്കം

351) മിതൃമല സ്വദേശിനി (34) സമ്ബര്‍ക്കം

352) ആറാലുംമൂട് സ്വദേശി (36) സമ്ബര്‍ക്കം

353) കരകുളം സ്വദേശിനി (45) സമ്ബര്‍ക്കം

354) താന്നിമൂട് സ്വദേശിനി (43) സമ്ബര്‍ക്കം

355) ഊരുട്ടമ്ബലം സ്വദേശിനി (28) സമ്ബര്‍ക്കം

356) പനച്ചമൂട് സ്വദേശി (65) സമ്ബര്‍ക്കം

357) നെല്ലിമൂട് സ്വദേശിനി (29) സമ്ബര്‍ക്കം

358) വേട്ടമുക്ക് സ്വദേശി (29) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

359) പുല്ലുവിള സ്വദേശി (53) സമ്ബര്‍ക്കം

360) പുതിയതറ സ്വദേശിനി (35) സമ്ബര്‍ക്കം

361) പൂന്തുറ സ്വദേശി (50) സമ്ബര്‍ക്കം

362) കല്ലോട് സ്വദേശിനി (46) സമ്ബര്‍ക്കം

363) മാമ്ബഴക്കര സ്വദേശിനി (21) സമ്ബര്‍ക്കം

364) പള്ളിത്തെരുവ് സ്വദേശിനി (23) സമ്ബര്‍ക്കം

365) പനച്ചമൂട് സ്വദേശി (29) സമ്ബര്‍ക്കം

366) മുതിയാവിള സ്വദേശി (40) സമ്ബര്‍ക്കം

367) കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശി (33) സമ്ബര്‍ക്കം

368) ആസാദ് നഗര്‍ സ്വദേശി (28) സമ്ബര്‍ക്കം

369) വെള്ളറട സ്വദേശി (36) സമ്ബര്‍ക്കം

370) കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശിനി (28) സമ്ബര്‍ക്കം

371) കുന്നത്തുകാല്‍ സ്വദേശി (3) സമ്ബര്‍ക്കം

372) പൂവാര്‍ സ്വദേശിനി (30) സമ്ബര്‍ക്കം

373) വാറുവിള സ്വദേശി (35) സമ്ബര്‍ക്കം

374) കീഴാറൂര്‍ സ്വദേശിനി (58) സമ്ബര്‍ക്കം

375) നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശിനി (39) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

376) ചെറുവേങ്ങൂര്‍ സ്വദേശി (22) സമ്ബര്‍ക്കം

377) കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശി (55) സമ്ബര്‍ക്കം

378) കന്യകുളങ്ങര സ്വദേശി (77) സമ്ബര്‍ക്കം

379) മാണിക്കവിളാകം സ്വദേശിനി (46) സമ്ബര്‍ക്കം

380) കുടപ്പനമൂട് സ്വദേശി (53) സമ്ബര്‍ക്കം

381) ബാലരാമപുരം സ്വദേശി (55) സമ്ബര്‍ക്കം

382) പള്ളിച്ചല്‍ സ്വദേശി (53) സമ്ബര്‍ക്കം

383) കുട്ടമല സ്വദേശി (51) സമ്ബര്‍ക്കം

384) പവതിയന്‍ സ്വദേശിനി (29) സമ്ബര്‍ക്കം

385) തേമ്ബാമൂട് സ്വദേശിനി (16) സമ്ബര്‍ക്കം

386) നെയ്യാറ്റിന്‍കര സ്വദേശി (80) സമ്ബര്‍ക്കം

387) തേമ്ബാമൂട് സ്വദേശിനി (41) സമ്ബര്‍ക്കം

388) മുണ്ടക്കല്‍ സ്വദേശി (78) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

389) നെട്ടയം സ്വദേശി (17) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

390) പട്ടം സ്വദേശിനി (64) സമ്ബര്‍ക്കം

391) കാരക്കോണം സ്വദേശി (30) സമ്ബര്‍ക്കം

392) പൂവാര്‍ സ്വദേശി (36) സമ്ബര്‍ക്കം

393) മുട്ടട സ്വദേശി (65) സമ്ബര്‍ക്കം

394) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (25) സമ്ബര്‍ക്കം

395) പൂവാര്‍ സ്വദേശി (37) സമ്ബര്‍ക്കം

396) തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി (37) തമിഴ്നാട്

397) നെല്ലനാട് സ്വദേശി (40) സമ്ബര്‍ക്കം

398) ചെറിയകൊണ്ണി സ്വദേശി (31) സമ്ബര്‍ക്കം

399) മടവൂര്‍ സ്വദേശി (33) സമ്ബര്‍ക്കം

400) പാങ്ങപ്പാറ സ്വദേശി (31) സമ്ബര്‍ക്കം

401) പാലക്കോണം സ്വദേശി (46) സമ്ബര്‍ക്കം

402) സ്ഥലം വ്യക്തമല്ല സ്ത്രീ (45) സമ്ബര്‍ക്കം

403) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (50) സമ്ബര്‍ക്കം

404) അമരവിള സ്വദേശിനി (45) സമ്ബര്‍ക്കം

405) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (31) സമ്ബര്‍ക്കം

406) ആലന്തറ സ്വദേശി (42) സമ്ബര്‍ക്കം

407) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (56) സമ്ബര്‍ക്കം

408) വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശി (11) സമ്ബര്‍ക്കം

409) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (50) സമ്ബര്‍ക്കം

410) പൂലന്തറ സ്വദേശി (52) സമ്ബര്‍ക്കം

411) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (60) സമ്ബര്‍ക്കം

412) മുല്ലൂര്‍ സ്വദേശി (39) സമ്ബര്‍ക്കം

413) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (26) സമ്ബര്‍ക്കം

414) വെഞ്ഞാറമൂട് സ്വദേശിനി (62) സമ്ബര്‍ക്കം

415) ആലന്തറ സ്വദേശിനി (4) സമ്ബര്‍ക്കം

416) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (18) സമ്ബര്‍ക്കം

417) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശി (16) സമ്ബര്‍ക്കം

418) ഉച്ചക്കട സ്വദേശി (56) സമ്ബര്‍ക്കം

419) വിഴിഞ്ഞം സ്വദേശിനി (23) സമ്ബര്‍ക്കം

420) കൊല്ലംകോട് സ്വദേശി (78)

421) കല്ലമ്ബലം സ്വദേശി (55) സമ്ബര്‍ക്കം

422) കൊല്ലംകോട് സ്വദേശിനി (65)

423) കരവാരം സ്വദേശിനി (38) സമ്ബര്‍ക്കം

424) അടയമണ്‍ സ്വദേശിനി (24) സമ്ബര്‍ക്കം

425) പട്ടം സ്വദേശിനി (46) സമ്ബര്‍ക്കം

426) മന്നൂര്‍ക്കോണം സ്വദേശി (23) സമ്ബര്‍ക്കം

427) പെരുകാവ് സ്വദേശി (61) ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല

428) പൂജപ്പുര സ്വദേശിനി (2) സമ്ബര്‍ക്കം

429) മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് സ്വദേശിനി (34) ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തക

Related Stories

Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com