വാഹനത്തിന് പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ 2000 രൂപ പിഴ

വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം തടയാൻ ഹരിത ബോധവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നീക്കം.
വാഹനത്തിന് പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്   ഇല്ലെങ്കിൽ 2000 രൂപ പിഴ

കൊച്ചി: വാഹനത്തിന് പുക പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ 2000 രൂപ പിഴ. ആവർത്തിച്ചാൽ 10 ,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കും. വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം തടയാൻ ഹരിത ബോധവത്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നീക്കം.

മുൻപ് പുക പരിശോധന ഫലമില്ലെങ്കിൽ 7 ദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഇളവ് ഇനി ഉണ്ടാകില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് വായു മലിനീകരണം വർധിക്കുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദേശിയ ഹരിത ട്രിബുണൽ സർക്കാരിന് നൽകിയ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

No stories found.
Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com