തലസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ഗുരുതരം; 222 പേർക്ക് പുതുതായി കോവിഡ്; 203 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ
Kerala

തലസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ഗുരുതരം; 222 പേർക്ക് പുതുതായി കോവിഡ്; 203 പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ

സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത്

By News Desk

Published on :

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തിരുവനന്തപുരത്ത്. ജില്ലയിൽ 222 പേർക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 203 പേർക്കും സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം.

ഇവരുടെ വിവരം ചുവടെ.

1. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.

2. കല്ലറ സ്വദേശി(57), സമ്പർക്കം.

3. പെരിങ്കുഴി സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.

4. മുട്ടട അറപ്പുര ലൈൻ സ്വദേശി((39), സമ്പർക്കം.

5. അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളി(29)

6. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.

7. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.

8. ഊന്നിമൂട് സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.

9. ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.

10. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(25), സമ്പർക്കം.

11. മാമ്പള്ളി സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.

12. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.

13. പുതിയതുറ സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.

14. ഊക്കോട് സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.

15. പുതിയതുറ ചെക്കിട്ടവിളാകം സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.

16. മരിയാമുട്ടം സ്വദേശി(13), സമ്പർക്കം.

17. ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.

18. ദേവസ്വം ബോർഡ് ജംഗ്ഷൻ സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.

19. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശി(34), സമ്പർക്കം.

20. പൂന്തുറ ചേരിയാമുട്ടം സ്വദേശിനി(18), സമ്പർക്കം.

21. നെയ്യാറ്റിൻകര മായവിളാകം സ്വദേശിനി(32), സമ്പർക്കം.

22. പൂവച്ചൽ ആലുമുക്ക് സ്വദേശി(2), സമ്പർക്കം.

23. ആനക്കുടി ഒഴുക്കുപാറ സ്വദേശി(55), സമ്പർക്കം.

24. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(28), സമ്പർക്കം.

25. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(19), സമ്പർക്കം.

26. മുട്ടത്തറ സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.

27. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.

28. കിളിമാനൂർ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.

29. ചെങ്കൽ കരിയോട് സ്വദേശിനി(28), ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല.

30. വടശ്ശേരിക്കര സ്വദേശിനി(42), സമ്പർക്കം.

31. ആനയറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.

32. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.

33. പൂന്തുറ ചേരിയാമുട്ടം സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.

34. ഇഞ്ചിവിള പാറശ്ശാല സ്വദേശി(63), സമ്പർക്കം.

35. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(61), സമ്പർക്കം.

36. പുതിയതുറ ചെക്കിട്ടവിളാകം സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.

37. പുതിയതുറ സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.

38. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.

39. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(18), സമ്പർക്കം.

40.പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.

41. പുതിയതുറ സ്വദേശി(6 മാസം), സമ്പർക്കം.

42. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.

43. കരിംകുളം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.

44. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(26), സമ്പർക്കം.

45. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.

46. പൂന്തുറ ചേരിയാമുട്ടം സ്വദേശിനി(13), സമ്പർക്കം.

47. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.

48. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.

49. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(39), സമ്പർക്കം.

50. പുതിയതുറ സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.

51. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.

52. വലിയതുറ സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.

53. കോവളം സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.

54. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.

55. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.

56. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.

57. തിരുവനന്തപുരം വഞ്ചിയൂർ സ്വദേശിനി(21), സമ്പർക്കം.

58. ആനയറ സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.

59. നെടുങ്കണ്ടം സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.

60. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശിനി(55), സമ്പർക്കം.

61. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.

62. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.

63. ആലുകാട് മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.

64. പുതിയതുറ പുരയിടം സ്വദേശിനി(49), സമ്പർക്കം.

65. പുതിയതുറ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.

66. പുതിയതുറ സ്വദേശി(66), സമ്പർക്കം.

67. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.

68. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ നെടുമങ്ങാട് പാലോട് സ്വദേശി(34).

69. പെരുങ്കടവിള മഞ്ചവിളാകം സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.

70. പൊഴിയൂർ കരിമ്പനവിളാകം സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.

71. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.

72. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(43), സമ്പർക്കം.

73. എയർപോർട്ട് റോഡ് സ്വദേശി(58), സമ്പർക്കം.

74. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.

75. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(44), സമ്പർക്കം.

76. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(16), സമ്പർക്കം.

77. പൂവാർ സ്വദേശി(9), സമ്പർക്കം.

78. പൂവാർ സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.

79. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.

80. പുരയിടം കൊച്ചുപള്ളി സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.

81. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(26), സമ്പർക്കം.

82. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.

83. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.

84. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.

85. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.

86. പുരയിടം കൊച്ചുതുറ സ്വദേശി(15), സമ്പർക്കം.

87. പൊഴിയൂർ സ്വദേശിനി(14), സമ്പർക്കം.

88. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.

89. പണ്ടകശ്ശാല സ്വദേശിനി(30), സമ്പർക്കം.

90. പേരൂർക്കട സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.

91. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.

92. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി(27).

93. പാറശ്ശാല കോടവിളാകം സ്വദേശി(14), സമ്പർക്കം.

94. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(51), സമ്പർക്കം.

95. ചിറയിൻകീഴ് കടകം സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.

96. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.

97. ആനയറ സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.

98. ചേക്കട സ്വദേശി(46), വീട്ടുനീരീക്ഷണം.

99. പൗഡിക്കോണം സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.

100. പുരയിടം കൊച്ചുതുറ സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.

101. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.

102. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.

103. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(91), സമ്പർക്കം.

104. പൊഴിയൂർ സ്വദേശി(61), സമ്പർക്കം.

105. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.

106. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(54), സമ്പർക്കം.

107. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(36), സമ്പർക്കം.

108. മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(24), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.

109. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നെത്തിയ തിരുനെൽവേലി സ്വദേശി(70).

110. വലിയതുറ സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.

111. കന്യാകുമാരി സ്വദേശിനി(67), സമ്പർക്കം.

112. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.

113. പുതിയതുറ സ്വദേശി(33), സമ്പർക്കം.

114. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(67), സമ്പർക്കം.

115. ചെങ്കൽ കോടങ്കര സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.

116. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ കവടിയാർ സ്വദേശി(45)

117. പെരുങ്കടവിള സ്വദേശിനി(28), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.

118. പൂവാർ സ്വദേശിനി(19), സമ്പർക്കം.

119. പുല്ലുവിള പുരയിടം സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.

120. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.

121. പെരുമാതുറ സ്വദേശിനി(22), സമ്പർക്കം.

122. തമിഴ്‌നാട് വെള്ളാംകോട് സ്വദേശി(56), സമ്പർക്കം.

123. കാരക്കോണം കുന്നത്തുകാൽ സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.

124. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(16), സമ്പർക്കം.

125. മണക്കാട് കൊഞ്ചിറവിള സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.

126. വട്ടപ്പാറ സ്വദേശിനി(27), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.

127. പ്ലാമൂട്ടുകട സ്വദേശി(78), സമ്പർക്കം.

128. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.

129. പൂവാർ സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.

130. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.

131. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(4), സമ്പർക്കം.

132. പുതിയതുറ സ്വദേശി(85), സമ്പർക്കം.

133. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(78), സമ്പർക്കം.

134. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(63), സമ്പർക്കം.

135. വലിയതുറ സ്വദേശി(65), സമ്പർക്കം.

136. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(9), സമ്പർക്കം.

137. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(11), സമ്പർക്കം.

138. പുല്ലുവിള പള്ളം സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.

139. പൂവാർ സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.

140. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(20), സമ്പർക്കം.

141. പെരുകാവ് സ്വദേശിനി(37), സമ്പർക്കം.

142. ചെമ്പഴന്തി അണിയൂർ സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.

143. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.

144. പൂവാർ സ്വദേശിനി(51), സമ്പർക്കം.

145. പാറശ്ശാല കാരോട് സ്വദേശി(73), സമ്പർക്കം.

146. പുതിയതുറ സ്വദേശി(7), സമ്പർക്കം.

147. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(59), സമ്പർക്കം.

148. പൂന്തുറ നടുത്തുറ സ്വദേശിനി(70), സമ്പർക്കം.

149. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയ മണക്കാട് കുളത്തൂർ സ്വദേശിനി(32)

150. ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.

151. പുല്ലുവിള സ്വദേശി(25), സമ്പർക്കം.

152. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(17), സമ്പർക്കം.

153. പുതിയതുറ സ്വദേശി(68), സമ്പർക്കം.

154. പൂവാർ സ്വദേശി(46), സമ്പർക്കം.

155. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ മണക്കാട് സ്വദേശി(22)

156. റസൽപുരം സ്വദേശി(75), സമ്പർക്കം.

157. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ വർക്കല അയിരൂർ സ്വദേശി(51)

158. മൂന്നാറ്റുമുക്ക് സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.

159. നേമം പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശി(50), സമ്പർക്കം.

160. ആനയറ സ്വദേശി(24), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.

161. കുളത്തൂർ സ്വദേശി(41), സമ്പർക്കം.

162. പാളയം സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.

163. പാറശ്ശാല പരശുവയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.

164. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ കല്ലറ പാലമുക്ക് സ്വദേശി(51)

165. തൈക്കാട് സ്വദേശിനി(40), സമ്പർക്കം.

166. പുതിയതുറ സ്വദേശി(40), സമ്പർക്കം.

167. ബീമാപള്ളി സ്വദേശി(23), സമ്പർക്കം.

168. പാറശ്ശാല സ്വദേശി(52), സമ്പർക്കം.

169. ഇടവ സ്വദേശി(44), സമ്പർക്കം.

170. വള്ളക്കടവ് സ്വദേശി(49), സമ്പർക്കം.

171. മഞ്ചപ്പാറസ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.

172. പൂവാർ സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.

173. പരുത്തിക്കുഴി സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.

174. പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.

175. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.

176. പൂന്തുറ ചേരിയമുട്ടം സ്വദേശിനി(34), സമ്പർക്കം.

177. പൂന്തുറ ന്യൂകോളനി സ്വദേശിനി(41), സമ്പർക്കം.

178. കാലടി സ്വദേശി(30), സമ്പർക്കം.

179. പുതിയതുറ സ്വദേശിനി(17), സമ്പർക്കം.

180. കല്ലടിച്ചാവിള തുണ്ടത്തിൽ സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.

181. പൂവാർ സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.

182. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ ആറാലുമൂട് സ്വദേശി(26).

183. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(59), സമ്പർക്കം.

184. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(29), സമ്പർക്കം.

185. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(42), സമ്പർക്കം.

186. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശി(1), സമ്പർക്കം.

187. പാറശ്ശാല സ്വദേശിനി(31), സമ്പർക്കം.

188. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(50), സമ്പർക്കം.

189. നിലമാമൂട് ചെറിയകൊല്ല സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.

190. നെടുമങ്ങാട് മേമല സ്വദേശി(24), സമ്പർക്കം.

191. പാറശ്ശാല കോഴിവിള സ്വദേശി(27), സമ്പർക്കം.

192. പാപ്പനംകോട് സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.

193. പൂന്തുറ സ്വദേശി(22), സമ്പർക്കം.

194. പൂന്തുറ ന്യൂകോളനി സ്വദേശിനി(60), സമ്പർക്കം.

195. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശി(53), സമ്പർക്കം.

196. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്വദേശി(37).

197. ചെങ്കൽ കോടങ്കര സ്വദേശിനി(56), സമ്പർക്കം.

198. ബീമാപള്ളി സ്വദേശിനി(38), സമ്പർക്കം.

199. ചൊവ്വള്ളൂർ സ്വദേശി(30), വീട്ടുനിരീക്ഷണം.

200. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി(60), സമ്പർക്കം.

201. പൂന്തുറ സ്വദേശിനി(47), സമ്പർക്കം.

202. ശാസ്തമംഗലം സ്വദേശി(31), സമ്പർക്കം.

203. തിരുവല്ലം ചെമ്മാനുവിള സ്വദേശിനി(53), സമ്പർക്കം.

204. പൂവാർ സ്വദേശി (58), സമ്പർക്കം.

205. പുതിയതുറ സ്വദേശി(51), സമ്പർക്കം.

206. മുട്ടത്തറ സ്വദേശി(80), സമ്പർക്കം.

207. ഇഞ്ചിവിള സ്വദേശിനി(27), സമ്പർക്കം.

208. വലിയതുറ സ്വദേശി(62), സമ്പർക്കം.

209. പുല്ലുവിള സ്വദേശിനി(43), സമ്പർക്കം.

210. പുതുക്കുറിച്ചി സ്വദേശിനി(39), സമ്പർക്കം.

211. മുട്ടത്തറ പൊന്നറ കോളനി സ്വദേശി(48), സമ്പർക്കം.

212. അഞ്ചുതെങ്ങ് സ്വദേശിനി(23), സമ്പർക്കം.

213. യു.എ.ഇയിൽ നിന്നെത്തിയ നേമം സ്വദേശി(33)

214. മേനംകുളം സ്വദേശി(32), സമ്പർക്കം.

215. കരമന സ്വദേശി(20), സമ്പർക്കം.

216. താന്നിമൂട് സ്വദേശി(29), സമ്പർക്കം.

217. പാറശ്ശാല കോവിൽനട സ്വദേശി(28), സമ്പർക്കം.

218. അരുവിപ്പുറം സ്വദേശിനി(24), സമ്പർക്കം.

219. പൂന്തുറ ന്യൂകോളനി സ്വദേശിനി(62), സമ്പർക്കം.

220. തെന്നൂർ സ്വദേശിനി(58), സമ്പർക്കം.

221. പൂവാർ സ്വദേശി(35), സമ്പർക്കം.

222. പുതിയതുറ സ്വദേശി(54), സമ്പർക്കം.

Anweshanam
www.anweshanam.com