ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ: സർവ്വേ തിയതി സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ
Education

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തൽ: സർവ്വേ തിയതി സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ

സർവ്വകലാശാലകളും കോളേജുകളും നിർദ്ദിഷ്ട സർവേ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യാവലിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച്‌ 2020 സെപ്റ്റംബർ 5 നകം ഓൺലൈനായി കൗൺസിലിന് സമർപ്പിക്കണം.

Ruhasina J R

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും നിലവിലുള്ള ഐടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ സൗകര്യങ്ങളും സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രാപ്തമാക്കിയ പഠന അന്തരീക്ഷവും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കേരള സംസ്ഥാന ഉന്നത വിദ്യാഭ്യസ കൗൺസിൽ നടത്തിവരുന്ന സർവേയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള തിയതി സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ നീട്ടി.സർവ്വകലാശാകൾ, സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, സ്വാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ പോർട്ടൽ (http://www.kshec.kerala.gov.in/) അധിഷ്ഠിത സർവേ പരിധിയിൽ വരും.

സർവ്വകലാശാലകളും കോളേജുകളും നിർദ്ദിഷ്ട സർവേ പോർട്ടലിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യാവലിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ച്‌ 2020 സെപ്റ്റംബർ 5 നകം ഓൺലൈനായി കൗൺസിലിന് സമർപ്പിക്കണം.

Anweshanam
www.anweshanam.com