നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 9,500-10,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത

2021-22 ലെ ബജറ്റ് അനുസരിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ ഈ വർഷം 4,000 കോടിയിലധികം രൂപ സമാഹരിക്കും, ഈ പണം എയർലൈനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ  എയർ 
 ഇന്ത്യയ്ക്ക് 9,500-10,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത

ന്യൂഡൽഹി :നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയായ എയർ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 9,500-10,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയെ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസുമായി (ഐഎ) 2007 ൽ ലയിപ്പിച്ചതിനുശേഷം ഉണ്ടായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഇത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം . “മൊത്തം 8,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ബാക്കി മൂല്യത്തകർച്ച മൂലമുള്ള് നഷ്ടമാണ് ” എന്ന് ഒരു മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു .

എയർ ഇന്ത്യയുടെ നഷ്ടം ദേശീയ വിമാനക്കമ്പനിയുടെ സർക്കാരിന്റെ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കൽ പദ്ധതിയെ ബാധിച്ചേക്കാം, കാരണം പ്രതീക്ഷിച്ച നഷ്ടം മൂലം അതിന്റെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തെ ബാധിക്കും.എയർ ഇന്ത്യയുടെ നഷ്ടം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം (എഫ്‌വൈ 20) 8,000 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 8,500 കോടി രൂപയും 5,300 കോടി രൂപയുമാണ് നഷ്ടം.

നഷ്ടം നികത്തുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനച്ചെലവുകൾക്കുമായി എയർലൈൻ പണം സ്വരൂപിക്കുന്നു. നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ദേശീയ ചെറുകിട സേവിംഗ്സ് ഫണ്ട് (എൻ‌എസ്‌എസ്എഫ്) വഴി 5,000 കോടി രൂപയും മൂന്ന് ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് 1,000 കോടി രൂപയും സമാഹരിക്കാനാണ് പദ്ധതി.

എൻ‌എസ്‌എസ്എഫിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകം 4,000 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു, ബാക്കി 1,000 കോടി രൂപ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനത്തോടെ ലഭിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു .

2021-22 ലെ ബജറ്റ് അനുസരിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ ഈ വർഷം 4,000 കോടിയിലധികം രൂപ സമാഹരിക്കും, ഈ പണം എയർലൈനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

എയർ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായുള്ള കമ്പനികളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് ഒന്നിലധികം താൽപ്പര്യ പത്രം ലഭിച്ചു. ബിഡ്ഡിംഗ് പ്രക്രിയയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്ന കമ്പനികളെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയിലാണ് ഇത്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം എയർലൈനിലെ 100 ശതമാനം ഓഹരികളും ലോ-കോസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ സബ്സിഡിയറിയായ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും, എയർ ഇന്ത്യയിലെ 76 ശതമാനം ഓഹരി വാങ്ങുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് യൂണിറ്റ് ഐസാറ്റ്സിലെ 50 ശതമാനം ഓഹരികളും ഓഫ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചു.

AD
No stories found.
Anweshanam അന്വേഷണം
www.anweshanam.com